Archívy kategórie: Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Pozvánka 4/2018

Podľa zákona SNR č. 369/90 Zb.13 ods.,2 písmeno a, v znení neskorších predpisov zvolávam

 4. zasadnutie OZ na deň 24. 11. 2018 o 18.00 hod.

 Návrh programu:

 1. Plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2018.

2. Odmena za výkon funkcie starostu obce a poslanca OZ za rok 2018.

3. Rôzne – diskusia.

4. Záver.

Miroslav Paločko – starosta obce

 

 

Pozvánka 3/2018

Podľa zákona SNR č. 369/90 Zb.13 ods.,2 písmeno a, v znení neskorších predpisov zvolávam

 3zasadnutie OZ na deň 17. 06. 2018 o 19.00 hod.

 Návrh programu:

 1. Rozsah výkonu funkcie starostu obce (úväzok) – prerokovanie.
 2. VZN č. 2/2018 o správnych poplatkoch.
 3. Rôzne – diskusia.
 4. Záver.

Miroslav Paločko – starosta obce

Pozvánka 2/2018

Podľa zákona SNR č. 369/90 Zb.13 ods.,2 písmeno a, v znení neskorších predpisov zvolávam

 2. zasadnutie OZ na deň 27. 05. 2018 o 18.00 hod.

 Návrh programu:

 1. Záverečný účet obce za rok 2017.
 2. Výročná správa obce za rok 2017.
 3. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2018.
 4. Schválenie prijatia úveru na prefinancovanie projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Renčišov“.
 5. Rôzne – diskusia.
 6. Záver.

Miroslav Paločko – starosta obce

Pozvánka 1/2018

Podľa zákona SNR č. 369/90 Zb.13 ods.,2 písmeno a, v znení neskorších predpisov zvolávam

 1. zasadnutie OZ na deň 25. 02. 2018 o 18.00 hod.

 Návrh programu:

 1. Odkúpenie farského pozemku.
 2. Predaj obecného pozemku – p. Lambert Novotný, Jarovnice.
 3. Predaj obecného pozemku – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Renčišov.
 4. Plnenie rozpočtu za IV. štvrťrok 2017.
 5. Rôzne – diskusia.
 6. Záver.

Miroslav Paločko – starosta obce