Pozvánka – mimoriadne zasadnutie

Podľa zákona SNR č. 369/90 Zb.13 ods.,2 písmeno a, v znení neskorších predpisov zvolávam

 mimoriadne zasadnutie OZ na deň 09. 10. 2018 o 19.00 hod.

 Návrh programu:

  1. Žiadosť MAS Partnerstva Bachureň o pôžičku vo výške 5.000,-.
  2. Rôzne – diskusia.
  3. Záver.

Miroslav Paločko – starosta obce