Archív kategorií: Povinné zverejňovanie

Spôsoby získavania informácií

  • miesto, kde informácie možno získať: Obecný úrad v Renčišove
  • čas: v úradných hodinách Obecného úradu v Renčišove
  • spôsob získavania informácií: ústne, písomne, elektronickou poštou.

Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce pri ich vybavovaní (vrátane lehôt)

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

  1. poštou na adresu obce :  Obecný úrad Renčišov č. 11, 082 63 p. Jarovnice
  2. osobne v podateľni obecného úradu  v Renčišove v úradných hodinách.

Obec Renčišov postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

  1. poštou na adresu obce: Obecný úrad Renčišov č. 11, 082 63 p. Jarovnice
  2.  v podateľni obecného úradu v Renčišove v úradných hodinách

Zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.