Archív kategorií: Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Predmetom zákazky je vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Renčišov v zmysle projektovej dokumentácie a v rozsahu výkazu výmer, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy.

Výzva_na_predloženie_ponuky

Oznámenie z vyhodnotenia ponúk zo dňa 20. 11. 2017

Uzatvorená Zmluva o dielo č. 11/2017 s víťazným uchádzačom firmou Darien, s. r. o., Bukovecká 10, Košice:

Zmluva o dielo

Výzva na predloženie ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Predmetom zákazky je vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Renčišov v zmysle projektovej dokumentácie a v rozsahu výkazu výmer, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy.

Výzva_na_predloženie_ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Obec Renčišov, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na

vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre stavbu „Multifunkčné ihrisko v obci Renčišov”.

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY