Kúpna zmluva

Obecné zastupiteľstvo v Renčišove na svojom zasadnutí dňa 25. 02. 2018 schválilo:

1. Zámer odkúpenia pozemkov od Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Renčišov do vlastníctva obce.

  1. Zámer predaja obecného pozemku do vlastníctva Lamberta Novotného, Jarovnice č. 58 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  1. Zámer predaja obecného pozemku do vlastníctva Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Renčišov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Kúpna zmluva: Kúpna zmluva