Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Renčišov ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Renčišov v súlade s ustanovením §9a ods. 2 a §9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok, na základe novovytvoreného geometrického plánu č. 31/2018 vyhotoveného Ing. Pavol Dulín, s.r.o., a overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom dňa 02. 03. 2018 pod číslom G1-104/2018:

  •  parcela č. 241/2 o výmere 29 m2, záhrada

v katastrálnom území Renčišov.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je vysporiadanie vlastníctva pod miestnou komunikáciou.

Predajná cena je 3,-€/m2.

Kupujúcim bude:      Gréckokatolícka cirkev, farnosť Renčišov