Dohoda č. 20/37/012/398

Dňa 05. 11. 2020 bola medzi obcou Renčišov a UPSVaR Prešov uzatvorená Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.