Všetky príspevky Ivana Zacharská

Realizácia optických sietí

Obecné zastupiteľstvo v Renčišove na svojom 2.zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 8. 6. 2015 schválilo zapojenie sa obce Renčišov do realizácie národného projektu “Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej  infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v “bielych miestach” Slovenska”.

Bližšie informácie nájdete tu: Realizácia optických sietí

Renčišov – chodník k cintorínu

Názov projektu: Renčišov – chodník k cintorínu

Dňa 02. 01. 2014 bola medzi obcou Renčišov a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Bratislava uzavretá

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 č. 4500054.

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany PPA konečnému príjimateľovi za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených  oprávnených výdavkov na realizáciu schváleného projektu v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013:

Os č.:                                              4

Opatrenie č.:                            3.4.2. Obnova a rozvoj obcí

Opatrenie v rámci MAS: 1.1.

Kód opatrenia:                       322

Kód projektu:                          442451300054

Názov projektu:                      Renčišov – chodník k cintorínu

Miesto realizácie:                   Obec Renčišov, okres Sabinov

Výška NFP:                                21.707,79 €

Renčišov – úprava okolia obecného úradu

Názov projektu: Renčišov – úprava okolia obecného úradu

Dňa 02. 01. 2014 bola medzi obcou Renčišov a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Bratislava uzavretá

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 č. 4500053.

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany PPA konečnému príjimateľovi za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených  oprávnených výdavkov na realizáciu schváleného projektu v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013:

Os č.:                                              4

Opatrenie č.:                            3.4.1. Základné služby pre vidiecke                                                                            obyvateľstvo

Opatrenie v rámci MAS: 1.2. Skvalitnenie občianskej vybavenosti                                                               a rozšírenie služieb verejnosti

Kód opatrenia:                       321

Kód projektu:                          441451300053

Názov projektu:                      Renčišov – úprava okolia obecného úradu

Miesto realizácie:                   Obec Renčišov, okres Sabinov

Výška NFP:                                21.709,22 €

Program rozvoja obce na r. 2015 – 2022

Obec Renčišov zahájila dňa 24.8.2015 prípravu strategického dokumentu s názvom “Program rozvoja obce Renčišov na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2025″, ktorý je základným plánovacím dokumentom na vymedzenom území a nástrojom riadenia pre rozvoj územia.

Prosíme občanov, aby vyplnili priložený dotazník a doručili ho do poštovej schránky, ktorá je umiestnená na budove Obecného úradu v Renčišove v termíne do 31.8.2015.

Dotazník nájdete tu: Dotazník

Harmonogram nájdete tu: Harmonogram

Zámer spracovania PR obce nájdete tu: Zámer spracovania PR obce