Archív kategorií: Oznamy

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
v územnom obvode okreov Prešov a Sabinov
od 21.06.2021 od 14,00 hodiny do odvolania

Oznamujeme občanom, že v posledných dňoch občania
zaregistrovali viacnásobný pohyb medveďa hnedého v
katastrálnom území obce Krivany.
Naposledy v nedeľu dňa 02.05.2021 okolo 10:00 hod. v lokalite
Nižné Kamence pri Kamennom mlyne, bol spozorovaný pohyb
medveďa, ktorý útočil na rybára.


V rámci bezpečnosti a ochrany zdravia je preto nevyhnutné zvýšiť
ostražitosť v lesnom poraste a v okolí povodia rieky Torysy a
minimalizovať tak možnosť stretu s medveďom!

Zároveň Vás prosíme o oznámenie prípadného stretu s medveďom
hnedým na Obecný úrad Krivany na tel. č. 0905 421 531.

Zverejnenie výzvy podľa § 34e zákona č.229/1991 Zb.

  • Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o nevrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.
  • Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.06.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov (ďalej len ZÁKON) a svoje podanie nedoplnili alebo neopravili .

AKO TRIEDILA OBEC RENČIŠOV ODPAD V ROKU 2020

Na základe schváleného Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, obec Renčišov na základe úrovne triedenia komunálneho odpadu /29,66%/ bude od 1.3.2021 do 28.2.2022 platiť 27 €/t.

Podľa zákona o odpadoch je separácia povinná pre všetkých pôvodcov odpadov, t. j. pre každého z nás. Svojim správaním a životnou filozofiou hromadenie odpadov neustále podporujeme. Mali by sme si vstúpiť do svedomia a zmeniť postoj k ním. Našim krédom by sa malo stať šetrenie výrobkami, rozumné nakupovanie, minimalizácia odpadov, ich separácia a znovu využitie. Triedením odpadu dosiahneme:
• vyseparovaný odpad sa stáva druhotnou surovinou, vracia sa do výroby a znižuje nároky na prírodné zdroje a energiu
• šetria sa surovinové zdroje
• pokles nákladov na zber a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu
• zvýšenie kvality životného prostredia