Archív kategorií: Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Pozvánka 2/2018

Podľa zákona SNR č. 369/90 Zb.13 ods.,2 písmeno a, v znení neskorších predpisov zvolávam

 2. zasadnutie OZ na deň 27. 05. 2018 o 18.00 hod.

 Návrh programu:

 1. Záverečný účet obce za rok 2017.
 2. Výročná správa obce za rok 2017.
 3. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2018.
 4. Schválenie prijatia úveru na prefinancovanie projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Renčišov“.
 5. Rôzne – diskusia.
 6. Záver.

Miroslav Paločko – starosta obce

Zápisnica OZ 2-2018

Pozvánka 1/2018

Podľa zákona SNR č. 369/90 Zb.13 ods.,2 písmeno a, v znení neskorších predpisov zvolávam

 1. zasadnutie OZ na deň 25. 02. 2018 o 18.00 hod.

 Návrh programu:

 1. Odkúpenie farského pozemku.
 2. Predaj obecného pozemku – p. Lambert Novotný, Jarovnice.
 3. Predaj obecného pozemku – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Renčišov.
 4. Plnenie rozpočtu za IV. štvrťrok 2017.
 5. Rôzne – diskusia.
 6. Záver.

Miroslav Paločko – starosta obce

Zápisnica OZ 1-2018