Archív kategorií: Oznamy

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
v územnom obvode okreov Prešov a Sabinov
od 21.06.2021 od 14,00 hodiny do odvolania

Oznamujeme občanom, že v posledných dňoch občania
zaregistrovali viacnásobný pohyb medveďa hnedého v
katastrálnom území obce Krivany.
Naposledy v nedeľu dňa 02.05.2021 okolo 10:00 hod. v lokalite
Nižné Kamence pri Kamennom mlyne, bol spozorovaný pohyb
medveďa, ktorý útočil na rybára.


V rámci bezpečnosti a ochrany zdravia je preto nevyhnutné zvýšiť
ostražitosť v lesnom poraste a v okolí povodia rieky Torysy a
minimalizovať tak možnosť stretu s medveďom!

Zároveň Vás prosíme o oznámenie prípadného stretu s medveďom
hnedým na Obecný úrad Krivany na tel. č. 0905 421 531.