Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky  https://www.minv.sk/?p24-info11

Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky https://www.minv.sk/?p24-info12