Archív kategorií: Projekty obce + EÚ

Stavba DHZ obce Renčišov

Dňa 17. 02. 2020 bola medzi Obcou Renčišov a Ministerstvom vnútra SR podpísaná Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003337 o poskytnutí dotácie zo ŠR.

Táto dotácia bola poskytnutá obci na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na projekt “Stavba DHZ obce Renčišov, sklad materiálno-technického vybavenia”.

Výška kapitálovej dotácie bola vo výške 30.000,- €. Tieto financie boli použité na financovanie “hrubej stavby”, pričom sa obec bude uchádzať o získanie ďalších finančných prostriedkov na dokončenie predmetnej stavby.

Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci

Názov projektu: Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Renčišov

Dňa 03. 05. 2018 bola medzi obcou Renčišov a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Bratislava uzavretá

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 č. 072PO130159.

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany PPA konečnému príjimateľovi za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených  oprávnených výdavkov na realizáciu schváleného projektu v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020:

Opatrenie č.:                           7 – Základné služby a obnova dedín vo                                                                     vidieckych oblastiach

Podopatrenie č.:                    7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícii do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Číslo výzvy:                             13/PRV/2015

Kód projektu:                          072PO130159

Názov projektu:                      Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Renčišov

Miesto realizácie:                   Obec Renčišov, okres Sabinov

Výška NFP:                               54.745,53 €

Stav pred rekonštrukciou:

Stav po rekonštrukcii:

Realizácia optických sietí

Obecné zastupiteľstvo v Renčišove na svojom 2.zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 8. 6. 2015 schválilo zapojenie sa obce Renčišov do realizácie národného projektu “Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej  infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v “bielych miestach” Slovenska”.

Bližšie informácie nájdete tu: Realizácia optických sietí

Renčišov – chodník k cintorínu

Názov projektu: Renčišov – chodník k cintorínu

Dňa 02. 01. 2014 bola medzi obcou Renčišov a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Bratislava uzavretá

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 č. 4500054.

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany PPA konečnému príjimateľovi za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených  oprávnených výdavkov na realizáciu schváleného projektu v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013:

Os č.:                                              4

Opatrenie č.:                            3.4.2. Obnova a rozvoj obcí

Opatrenie v rámci MAS: 1.1.

Kód opatrenia:                       322

Kód projektu:                          442451300054

Názov projektu:                      Renčišov – chodník k cintorínu

Miesto realizácie:                   Obec Renčišov, okres Sabinov

Výška NFP:                                21.707,79 €

Renčišov – úprava okolia obecného úradu

Názov projektu: Renčišov – úprava okolia obecného úradu

Dňa 02. 01. 2014 bola medzi obcou Renčišov a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Bratislava uzavretá

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 č. 4500053.

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany PPA konečnému príjimateľovi za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených  oprávnených výdavkov na realizáciu schváleného projektu v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013:

Os č.:                                              4

Opatrenie č.:                            3.4.1. Základné služby pre vidiecke                                                                            obyvateľstvo

Opatrenie v rámci MAS: 1.2. Skvalitnenie občianskej vybavenosti                                                               a rozšírenie služieb verejnosti

Kód opatrenia:                       321

Kód projektu:                          441451300053

Názov projektu:                      Renčišov – úprava okolia obecného úradu

Miesto realizácie:                   Obec Renčišov, okres Sabinov

Výška NFP:                                21.709,22 €

Renčišov – Dom ľudových remesiel

Názov projektu: Renčišov – dom ľudových remesiel

Dňa 28. 01. 2013 bola medzi obcou Renčišov a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Bratislava uzavretá

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 č. 4500028.

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany PPA konečnému príjimateľovi za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených  oprávnených výdavkov na realizáciu schváleného projektu v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013:

Os č.:                                              4

Opatrenie č.:                            3.4.1. Základné služby pre vidiecke                                                                            obyvateľstvo

Opatrenie v rámci MAS: 1.2. Skvalitnenie občianskej vybavenosti                                                               a rozšírenie služieb verejnosti

Kód opatrenia:                       321

Kód projektu:                          441451200028

Názov projektu:                      Renčišov – Dom ľudových remesiel

Miesto realizácie:                   Renčišov, okres Sabinov

Výška NFP:                                124.712,60 €

Rekonštrukcia ústredného vykurovania

Názov projektu: Renčišov, obecný úrad, rekonštrukcia ústredného vykurovania

Dňa 2. 1. 2014 bola medzi obcou Renčišov a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Bratislava uzavretá

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 č. 4500055.

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany PPA konečnému príjimateľovi za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených  oprávnených výdavkov na realizáciu schváleného projektu v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013:

Os č.:                               4

Opatrenie č.:             3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Kód opatrenia:         321

Kód projektu:            441451300055

Názov projektu:        Renčišov, obecný úrad, rekonštrukcia ústredného vykurovania

Miesto realizácie:     Renčišov, okres Sabinov

Výška NFP:                 16.280,11 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonštrukcia Obecného úradu Renčišov

Názov projektu: Rekonštrukcia Obecného úradu Renčišov

Dňa 30. 12. 2009 bola medzi obcou Renčišov a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Bratislava uzavretá

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 č. PR00879.

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany PPA konečnému príjimateľovi za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených  oprávnených výdavkov na realizáciu schváleného projektu v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013:

Os č.:                               3

Opatrenie č.:              3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Kód opatrenia:         321

Kód projektu:           341PR0900879

Názov projektu:      Rekonštrukcia Obecného úradu Renčišov

Miesto realizácie:   Renčišov, okres Sabinov

Výška NFP:               84.650,04 €

Pred realizáciou projektu:

 Po realizácii projektu: