Pozvánka 4/2018

Podľa zákona SNR č. 369/90 Zb.13 ods.,2 písmeno a, v znení neskorších predpisov zvolávam

 4. zasadnutie OZ na deň 24. 11. 2018 o 18.00 hod.

 Návrh programu:

 1. Plnenie rozpočtu za III. štvrťrok 2018.

2. Odmena za výkon funkcie starostu obce a poslanca OZ za rok 2018.

3. Rôzne – diskusia.

4. Záver.

Miroslav Paločko – starosta obce

Zápisnica OZ 4-2018