Pozvánka 3/2018

Podľa zákona SNR č. 369/90 Zb.13 ods.,2 písmeno a, v znení neskorších predpisov zvolávam

 3zasadnutie OZ na deň 17. 06. 2018 o 19.00 hod.

 Návrh programu:

  1. Rozsah výkonu funkcie starostu obce (úväzok) – prerokovanie.
  2. VZN č. 2/2018 o správnych poplatkoch.
  3. Rôzne – diskusia.
  4. Záver.

Miroslav Paločko – starosta obce

Zápisnica OZ 3-2018