Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072PO130159

Dňa 3. 5. 2018 bola medzi Obcou Renčišov a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Bratislava podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072PO130159 na realizáciu projektu – Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Renčišov.

Zmluva o poskytnutí NFP