Výzva na predloženie cenovej ponuky

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

(zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác)

Obec Renčišov, ako verejný obstarávateľ v zmysle §7ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. overejnomobstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky s názvom:

„Multifunkčné ihrisko v obci Renčišov”