Dodatok č.4 k zmluve s NAtur-pack, a.s.,

Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov zo dňa 16..06.2016 uzatvorenej medzi NATUR-PACK, a.s., a Obcou Renčišov.