Zmluva s Natur – Pack, a.s.

Dňa 16. 06. 2016 uzavrela Obec Renčišov s firmou Natur – Pack, a.s.,  Bratislava, Zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.

Zmluva – Natur Pack

Dňa 05. 03. 2018 bol medzi obcou Renčišov a firmou Natur-Pack, a.s., Bratislava podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.

Dodatok č. 1