Zmluva o nájme pozemkov na účel výstavby multifunkčného ihriska

Obec Renčišov a Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov uzavreli dňa 06. 10. 2017 túto zmluvu o nájme pozemkov.

Účelom nájmu je výlučne užívanie pozemkov za účelom výstavbyMultifunkčného ihriska o výmere 18,00 x 33,00 m. Uvedené stavba sa realizuje za podpory nenávratného finančného príspevku v rámci podopatrenia – 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Zmluva o nájme pozemkov na účel výstavby multifunkčného ihriska