Všetky príspevky Ivana Zacharská

Renčišov – Dom ľudových remesiel

Názov projektu: Renčišov – dom ľudových remesiel

Dňa 28. 01. 2013 bola medzi obcou Renčišov a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Bratislava uzavretá

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 č. 4500028.

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany PPA konečnému príjimateľovi za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených  oprávnených výdavkov na realizáciu schváleného projektu v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013:

Os č.:                                              4

Opatrenie č.:                            3.4.1. Základné služby pre vidiecke                                                                            obyvateľstvo

Opatrenie v rámci MAS: 1.2. Skvalitnenie občianskej vybavenosti                                                               a rozšírenie služieb verejnosti

Kód opatrenia:                       321

Kód projektu:                          441451200028

Názov projektu:                      Renčišov – Dom ľudových remesiel

Miesto realizácie:                   Renčišov, okres Sabinov

Výška NFP:                                124.712,60 €

Rekonštrukcia ústredného vykurovania

Názov projektu: Renčišov, obecný úrad, rekonštrukcia ústredného vykurovania

Dňa 2. 1. 2014 bola medzi obcou Renčišov a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Bratislava uzavretá

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 č. 4500055.

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany PPA konečnému príjimateľovi za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených  oprávnených výdavkov na realizáciu schváleného projektu v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013:

Os č.:                               4

Opatrenie č.:             3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Kód opatrenia:         321

Kód projektu:            441451300055

Názov projektu:        Renčišov, obecný úrad, rekonštrukcia ústredného vykurovania

Miesto realizácie:     Renčišov, okres Sabinov

Výška NFP:                 16.280,11 €