Všetky príspevky admin

Organizačná štruktúra

Orgánmi obce Renčišov sú Obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Starosta obce

Miroslav Paločko

Kontakt:

Renčišov č. 77
e-mail: obec.rencisov@post.sk
telefón: +421.514594211

mobil: 0915938894

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého zvolili jeho obyvatelia v priamych voľbách. Je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov samosprávy a je správnym orgánom v administratívno-správnych vzťahoch. Jeho práva a povinnosti upravuje §13 a §24 zákona o obecnom zriadení ako aj ďalšie právne normy.

Zástupca starostu

František Ondrej

Kontakt:

Renčišov č. 79

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo obce Renčišov je zastupiteľský zbor obce zložený z 5.  poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 

Obecné zastupiteľstvo

Zoznam poslancov

František Ondrej

Jozef Paločko

Pavol Andraš

Dominik Andraš

Miron Strelec

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ, KTORÉ SA KONALI DŇA 15.11.2014

Počet osôb zapísaných v zozname voličov:                                                136

Počet odovzdaných obálok:                                                                                 66

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov:                       66

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu:                            56

Volebná účasť:                                                                                                  48,53%

 

 

Poradie podľa počtu hlasov pre voľby starostu obce:  

Miroslav PALOČKO (SMER – sociálna demokracia)                          56

 

Poradie podľa počtu hlasov pre voľby poslancov OZ:  

František ONDREJ (nezávislý kandidát)                                                 48

Jozef PALOČKO (KDH)                                                                                     47

Dominik ANDRAŠ(nezávislý kandidát)                                                    44

Miron STRELEC (nezávislý kandidát)                                                        38

Pavol ANDRAŠ (nezávislý kandidát)                                                          36

 

Náhradníci:

Peter BELIŠ (SMER – sociálna demokracia)                                          18