Všetky príspevky Anna Sabolová

covid-19 testovanie

Obecný úrad v Renčišove oznamuje občanom, že testovanie na ochorenie COVID-19 sa uskutoční v obci Renčišov dňa 23. 01. 2021 (sobota) v čase od 8.00 h. do 20.00 h.

Prestávky: 12.00 – 13.00 hod. a 16.00 – 16.30 hod. … dezinfekcia priestorov.

Od 8.00 do 10.00 hod. budú uprednostňovaní obyvatelia s trvalým pobytom v obci.

Občania z iných obcí, ktorí sa chcú nechať otestovať v Renčišove sa musia nahlásiť na telefónnom čísle: 051/459 42 11, prípadne na mobilnom čísle: 0915 93 88 94.

Stavba DHZ obce Renčišov

Dňa 17. 02. 2020 bola medzi Obcou Renčišov a Ministerstvom vnútra SR podpísaná Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003337 o poskytnutí dotácie zo ŠR.

Táto dotácia bola poskytnutá obci na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na projekt “Stavba DHZ obce Renčišov, sklad materiálno-technického vybavenia”.

Výška kapitálovej dotácie bola vo výške 30.000,- €. Tieto financie boli použité na financovanie “hrubej stavby”, pričom sa obec bude uchádzať o získanie ďalších finančných prostriedkov na dokončenie predmetnej stavby.