Všetky príspevky Ivana Zacharská

Ako triedila obec Renčišov komunálny odpad v roku 2018

Na základe schváleného Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, obec Renčišov na základe úrovne triedenia komunálneho odpadu /24,85%/ bude od 1.3.2019 do 29.2.2020 platiť 10 €/t.

Podľa zákona o odpadoch je separácia povinná pre všetkých pôvodcov odpadov, t. j. pre každého z nás. Svojim správaním a životnou filozofiou hromadenie odpadov neustále podporujeme. Mali by sme si vstúpiť do svedomia a zmeniť postoj k ním. Našim krédom by sa malo stať šetrenie výrobkami, rozumné nakupovanie, minimalizácia odpadov, ich separácia a znovu využitie.

Triedením odpadu dosiahneme:
• vyseparovaný odpad sa stáva druhotnou surovinou, vracia sa do výroby a znižuje nároky na prírodné zdroje a energiu
• šetria sa surovinové zdroje
• pokles nákladov na zber a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu
• zvýšenie kvality životného prostredia

Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci

Názov projektu: Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Renčišov

Dňa 03. 05. 2018 bola medzi obcou Renčišov a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Bratislava uzavretá

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 č. 072PO130159.

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany PPA konečnému príjimateľovi za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených  oprávnených výdavkov na realizáciu schváleného projektu v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020:

Opatrenie č.:                           7 – Základné služby a obnova dedín vo                                                                     vidieckych oblastiach

Podopatrenie č.:                    7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícii do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Číslo výzvy:                             13/PRV/2015

Kód projektu:                          072PO130159

Názov projektu:                      Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Renčišov

Miesto realizácie:                   Obec Renčišov, okres Sabinov

Výška NFP:                               54.745,53 €

Stav pred rekonštrukciou:

Stav po rekonštrukcii:

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Renčišov ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Renčišov v súlade s ustanovením §9a ods. 2 a §9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemky, na základe novovytvoreného geometrického plánu č. 26/2018 vyhotoveného Ing. Pavol Dulín, s.r.o., a overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom dňa 21. 12. 2018 pod číslom G1-690/2018:

  • novovytvorenú parcelu registra C KN 257/34, vodná plocha o výmere 3 m2 kupujúcemu Milanovi Strelcovi, Renčišov č. 83 a Kataríne Strelcovej rod. Imrichovej, Renčišov č. 83 v podiele 1/1 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
  • novovytvorenú parcelu registra C KN 257/35, vodná plocha o výmere 65 m2 kupujúcemu Antónii Birošovej rod. Kyjovskej, Kuková č. 50  v podiele 1/1 výlučného vlastníctva

v katastrálnom území Renčišov.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je vysporiadanie vlastníctva pod miestnou komunikáciou.

Predajná cena je 3,-€/m2.