Všetky príspevky Ivana Zacharská

Dôležitý oznam !!!

V záujme naliehavého všeobecného záujmu na ochranu verejného zdravia ľudí pred šírením ochorenia Covid-19 sa na Obecnom úrade v Renčišove zavádza s platnosťou od 16. 3. 2020 až do odvolania:

 1. Obecný úrad počas svojich stránkových hodín bude zamknutý, v naliehavom prípade prezvoňte pracovníčke, ktorá je tu prítomná v čase od 8.00 hod. – do 11.00 hod. (prípadne zaklopte na okno).
 2. odporúča sa však telefonická, písomná a elektronická komunikácia – NIE OSOBNÝ KONTAKT!
 3. Žiadame všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia z akejkoľvek krajiny, aby svoj príchod do obce nahlásili emailom na adrese: obec.rencisov@post.sk alebo na telefónnom čísle: 0915/938894.
 4. Žiadame občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby dodržali nariadenie Verejného zdravotníctva SR a po príchode zostali v karanténe po dobu 14 dní – čo znamená zostať v domácej izolácii. Ak bude zistené porušenie nariadenia, bude na dotyčné osoby podané trestné oznámenie.

Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

Ide o všeobecné preventívne opatrenia pri všetkých bežných vzdušných nákazách. Tieto opatrenia významne redukujú riziko ochorenia:

 • často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
 • očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
 • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte,
 • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • ak ste chorý, liečte sa doma,
 • zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,
 • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť),
 • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné kontaktovať, prípadne vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

ako triedila obec renčišov odpad v roku 2019

Na základe schváleného Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, obec Renčišov na základe úrovne triedenia komunálneho odpadu /24,65%/ bude od 1.3.2020 do 28.2.2021 platiť 22 €/t.

Podľa zákona o odpadoch je separácia povinná pre všetkých pôvodcov odpadov, t. j. pre každého z nás. Svojim správaním a životnou filozofiou hromadenie odpadov neustále podporujeme. Mali by sme si vstúpiť do svedomia a zmeniť postoj k ním. Našim krédom by sa malo stať šetrenie výrobkami, rozumné nakupovanie, minimalizácia odpadov, ich separácia a znovu využitie.

Triedením odpadu dosiahneme:
• vyseparovaný odpad sa stáva druhotnou surovinou, vracia sa do výroby a znižuje nároky na prírodné zdroje a energiu
• šetria sa surovinové zdroje
• pokles nákladov na zber a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu
• zvýšenie kvality životného prostredia