Všetky príspevky Anna Sabolová

Rekonštrukcia Obecného úradu Renčišov

Názov projektu: Rekonštrukcia Obecného úradu Renčišov

Dňa 30. 12. 2009 bola medzi obcou Renčišov a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Bratislava uzavretá

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 č. PR00879.

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany PPA konečnému príjimateľovi za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených  oprávnených výdavkov na realizáciu schváleného projektu v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013:

Os č.:                               3

Opatrenie č.:              3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Kód opatrenia:         321

Kód projektu:           341PR0900879

Názov projektu:      Rekonštrukcia Obecného úradu Renčišov

Miesto realizácie:   Renčišov, okres Sabinov

Výška NFP:               84.650,04 €

Pred realizáciou projektu:

 Po realizácii projektu:

 

 

 

          

Spôsob zriadenia

Právomoci a kompetencie obce

 1. a) SPÔSOB ZRIADENIA OBCE:

Obec Renčišov bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23. a 24. 11. 1990.

 1. b) PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE:

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)
 • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
 • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
 • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

Prehľad právnych predpisov, pokynov podľa ktorých obec koná, rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinností právnických a fyzických osôb  vo vzťahu k obci:

– zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
-zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
-zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
-zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
-zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
-zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a o stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
-zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
-zákon č. 9/2010 Zb. o sťažnostiach
-zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
-zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
-zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

-zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

– zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

– zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí

– zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnmení niektorých zákonov

– zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách

-zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

-zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami

-zákon č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

-zákon č. 442/2002 Z.z.  verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach

-zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

-zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

-zákon č. 131/2010 o pohrebníctve

Spôsoby získavania informácií

 • miesto, kde informácie možno získať: Obecný úrad v Renčišove
 • čas: v úradných hodinách Obecného úradu v Renčišove
 • spôsob získavania informácií: ústne, písomne, elektronickou poštou.

Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce pri ich vybavovaní (vrátane lehôt)

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

 1. poštou na adresu obce :  Obecný úrad Renčišov č. 11, 082 63 p. Jarovnice
 2. osobne v podateľni obecného úradu  v Renčišove v úradných hodinách.

Obec Renčišov postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

 1. poštou na adresu obce: Obecný úrad Renčišov č. 11, 082 63 p. Jarovnice
 2.  v podateľni obecného úradu v Renčišove v úradných hodinách