Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce renčišov ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Renčišov v súlade s ustanovením §9a ods. 2 a §9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemky, na základe novovytvoreného geometrického plánu č. 26/2018 vyhotoveného Ing. Pavol Dulín, s.r.o., a overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom dňa 21. 12. 2018 pod číslom G1-690/2018:

  • novovytvorenú parcelu registra C KN 257/34, vodná plocha o výmere 3 m2 kupujúcemu Milanovi Strelcovi, Renčišov č. 83 a Kataríne Strelcovej rod. Imrichovej, Renčišov č. 83 v podiele 1/1 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
  • novovytvorenú parcelu registra C KN 257/35, vodná plocha o výmere 65 m2 kupujúcemu Antónii Birošovej rod. Kyjovskej, Kuková č. 50  v podiele 1/1 výlučného vlastníctva

v katastrálnom území Renčišov.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je vysporiadanie vlastníctva pod miestnou komunikáciou.

Predajná cena je 3,-€/m2.

vložené: 27.12.2018